Đang tải dữ liệu ...
Tính xã hội và nhân bản của đạo đức Phật giáo
(29/12/2013)
Nếp sống đạo đức Phật giáo không thể thực hiện với những người sống một mình trong rừng sâu, xa lánh xã hội và mọi người. Tuy rằng, có không ít người do chưa thấu hiểu đạo Phật, cho rằng đạo Phật chủ trương một cuộc sống tách rời xã hội và thế giới hiện thực.
Nhân quả báo ứng cùng luật nhân quả
(21/11/2013)
Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo ứng được quan niệm khác nhau, thậm chí đang tồn tại sự khác biệt khác lớn. Phật giáo, đối với “nhân quả báo ứng“, có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt, bài viết này theo lí luận của Lời Phật Dạy để làm căn cứ cho vấn đề nghiên cứu nhân quả.
Lời dạy bảo vô cùng quý báu của HT. Trí Thủ
(13/10/2013)
Trong sự chuyển tiếp từ kiếp nọ sang kiếp kia, cái niệm sau cùng có một năng lượng mãnh liệt quyết định cho việc chuyển sinh. Vì lý do đó nên lúc lâm chung người tu hành phải làm thế nào để chỉ còn nhớ Phật, niệm Phật thì chắc chắn sẽ sanh về cõi Phật.
Ý Nghĩa Danh Xưng Phẩm Vị Chức Sự Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
(07/09/2013)
Phật Giáo Truyền về phương Đông đến khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7 thì đạt đến thời kỳ đỉnh thạnh, các tông phái Phật Giáo cơ bản đã hình thành, giáo nghĩa và tông chỉ của từng tông phái đã hoàn toàn cụ bị. Trong thời kỳ này Luật tông cũng đã được ngài Đạo Tuyên thành lập, Luật tông lấy Tứ Phần Luật làm căn bản Kinh điển, thiết lập tông chỉ, san định luật nghi, thành lập hình chế quỹ phạm giới đàn, nghi thức truyền giới của Luật tông Phật Giáo Bắc Truyền hầu như đã định hình và cụ túc.
Có Phật pháp thì có biện pháp.
(06/01/2013)
Cả đời tôi, cha mẹ sinh dưỡng xác thân này, cố nhiên gian lao khổ nhọc. Nhưng 12 tuổi xuất gia rồi, Phật giáo ban cho tôi nền giáo dục, trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng tôi, khiến tôi thọ dụng chẳng hết. Càng là công đức cao vợi.
Niệm Phật có nghĩa là…
(20/12/2012)
...Có nghĩa là buông và bỏ. Buông và bỏ cái tôi và cái của tôi. Tất nhiên, muốn buông và bỏ được thì phải thực tập, dần dần, tinh tấn thì mới có kết quả.
Nhân duyên với ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm
(02/11/2012)
Trong dòng chảy nhân duyên bất tận ta vô tình hay tác ý để ta có một kết quả theo nhân duyên ấy. Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được xếp vào hạng cống hiến hy sinh vì đất nước trong suốt gần ba thế hệ.
Ảnh hưởng Phật giáo trong lễ tang người Việt
(20/10/2012)
Đạo Phật vốn độ sanh chứ không phải độ tử nhưng ngày nay thì kiêm cả hai. Tuy nhiên, cốt tủy của đạo Phật vẫn phải là độ sanh và do đó phải đi theo hướng này
Pháp môn lạy Phật
(15/10/2012)
Một trong những pháp môn căn bản của người phật tử là lạy Phật. Lạy Phật thành ra bản tánh tự nhiên của người Phật tử. Cử chỉ ấy tạo thành nếp sống tâm linh của họ.
Bồ tát Đại Thế Chí
(28/09/2012)
Bồ tát Đại Thế Chí còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát… Đại Thế Chí Bồ tát vì Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường.

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Phật Học Tịnh Độ Tông