Đang tải dữ liệu ...
Hiểu rõ nghi lễ khai quang điểm nhãn trong đạo Phật
(05/10/2012)
Các chùa sau khi tôn tạo xong tượng Phật, Bồ-tát thường tổ chức lễ khai quang điểm nhãn, hô thần nhập tượng hay lễ an vị.